Polityka prywatności

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

1.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Michał Ferens, prowadzący działalność gospodarczą po nazwą LOGISTICS MEDIA z siedzibą 15 BlaisdonBS22 8BL Weston-super-Mare, UTR 2414181388 (zwana dalej Podmiotem).

2.

W sprawach z zakresu Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem email: biuro@logisticsjobs.pl, numerem telefonu: 789 264 627 lub listownie na adres: LOGISTICS MEDIA Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin.

3.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1. Ogłoszeniodawcy (oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, poszukującą pracowników za pośrednictwem Logisticjobs.pl).
1.1. Przetwarzamy następujące Dane Osobowe: login i hasło do konta w serwisie, e-mail, nazwę firmy, telefon, zdjęcie właściciela firmy, adres firmy, rok założenia firmy, zdjęcie pracownika firmy, jego doświadczenie, imię i stanowisko. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak wskazanie niektórych danych może okazać się konieczne w celu skorzystania z funkcjonalności serwisu Logisticsjobs.pl.
1.2.
Dane Osobowe w/w są lub mogą być przetwarzane:
a) na podstawie umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1  lit. b RODO);
b) w celu wystawienia faktury (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO);
c) w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ogłoszeniodawcę zgody (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a  RODO);
d) w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celu poprawy   jakości świadczonych usług (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane Osobowe Kandydatów zarejestrowanych w serwisie Logisticsjobs.pl (oznacza osobę fizyczną, mającą ukończone 18 lat, poszukującą pracy za pośrednictwem Logisticsjobs.pl.).
2.1 Przetwarzamy następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, preferencje co do wynagrodzenia,  doświadczenie zawodowe, wiek, płeć, wykształcenie, zdjęcie, dane osobowe najczęściej wpisywane w CV.
Podobnie jak w przypadku Ogłoszeniodawcy, podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak wskazanie niektórych danych może okazać się konieczne w celu skorzystania z funkcjonalności serwisu Logisticjobs.pl.
2.2. Dane osobowe w/w są lub mogą być przetwarzane:
a) na podstawie umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pracodawcę zgody (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celu poprawy jakości świadczonych usług (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane Osobowe Kandydatów niezarejestrowanych w serwisie Logisticsjobs.pl
3.1.
Przetwarzamy następujące Dane Osobowe: dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP komputera Użytkownika oraz zawartość serwisu oglądanego przez Niego.
3.2.
Dane osobowe w/w są przetwarzane w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – ulepszania funkcjonowania oraz optymalizacji serwisu Logisticjobs.pl oraz podnoszenia jakości świadczonych usług (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. 

Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to, zgodne z zasadami wynikającymi  z RODO.

5.

Przekazujemy Państwa Dane Osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu Logisticsjobs.pl., tj. az.pl oraz ovh.pl. Dane Osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym, tj. prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie pisemnego wniosku.

6.

Podstawa przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych

Przetwarzane na podstawie umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzamy do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a po tym okresie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego.              

Przetwarzamy do momentu ustania takiego uzasadnionego interesu.

Przetwarzane na podstawie zgody.

Przetwarzamy do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

Zawarte w plikach Cookies.

Przetwarzamy przez czas przechowywania danych na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego, Użytkownik korzysta z serwisu Logisticsjobs.pl.

7.

Będziemy podejmować odpowiednie  środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją przysługujących Państwu praw do:

  • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
  • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
  • sprostowania danych;
  • bycia zapomnianym;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • sprzeciwu;
  • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

8.

Informacji będziemy udzielać Państwu bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

9.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając Dane Osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10.

10.1. Korzystamy z następujących Plików Cookies: dane dotyczące sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP komputera Użytkownika ( są to zarówno Ogłoszeniodawcy jak również Kandydaci zarejestrowani lub nie zarejestrowani w serwisie Logisticsjobs.pl) oraz zawartość serwisu oglądanego przez Niego.
10.2. Pliki Cookies wykorzystujemy w celu dostosowania oraz optymalizacji zawartości serwisu Logisticsjobs.pl do preferencji Użytkowników oraz do mierzenia ruchu Użytkowników w w/w serwisie .
10.3. Logisticsjobs.pl, aby mógł korzystać z plików Cookies, musi uzyskać zgodę Użytkownika. Serwis korzysta z w/w plików w zakresie w jakim ustawienia przeglądarki internetowej danego Użytkownika na to pozwalają.
10.4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, w szczególności w celu zablokowania obsługi plików Cookies.
10.5. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików Cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie Logisticsjobs.pl.
10.6. Więcej na temat plików Cookies znajdziecie Państwo na naszej stronie www.Logisticsjobs.pl w stopce Polityka Cookies.

11.

Polityka Prywatności, stosownie do potrzeb, może ulec zmianom lub uzupełnieniu. Na stronie głównej naszego serwisu pod adresem: www.logisticsjobs.pl, będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich aktualizacjach zachodzących w niniejszym dokumencie.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z Regulaminem Logisticsjobs.pl oraz przepisami prawa.